Přijímací řízení

Soukromá obchodní škola Podnikatel Karlovy Vary

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

POŘADÍ PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ 2. kolo

 

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r. o., nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary, jako místně a věcně příslušný správní orgán, v souladu s § 60f, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení (denní i dálková forma studia).

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019-2020 denní studium 2. kolo

Postup uchazečů ve 2. kole přijímacího řízení

Ve dnech 13. – 16. 5. 2019 doručit osobně na adresu školy nebo poštou:

  1. vyplněnou a potvrzenou přihlášku ke vzdělávání ze základní školy
  2. výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky z 1. kola

Zveřejnění výsledků 2. kola přijímacího řízení 21. 5. 2019.

 

DÁLKOVÉ STUDIUM – 2. kolo přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení 2. kolo-dálkové studium

Ve dnech 13. – 31. 5. 2019 doručit osobně na adresu školy nebo poštou:

  1. vyplněnou a potvrzenou přihlášku ke vzdělávání ze základní školy
  2. výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky z 1. kola (Náhradní způsob hodnocení v případě uchazečů, kteří jednotnou zkoušku nekonali, bude pohovor, kterým budou ověřeny znalosti z českého jazyka a literatury a matematiky.)

Zveřejnění výsledků 2. kola přijímacího řízení 4. 6. 2019.

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019-2020 denní studium

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019-2020 dálkové studium

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Přijatí uchazeči odevzdají zápisový lístek nejpozději do 16. 5. 2019. Pokud nebude zápisový lístek odevzdán, může být na uvolněné místo přijatý jiný uchazeč. Nepřijatým uchazečům bude doručeno poštou ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je prostředkem, kterým může neúspěšný uchazeč zvrátit negativní rozhodnutí o přijetí. Odvolání je třeba podat písemně řediteli střední školy, a to ve lhůtě 3 pracovních dní od doručení rozhodnutí. Lhůta tří pracovních dní je dodržena i tehdy, pokud je v poslední den lhůty, odvolání podáno na poštu. V případě, že budete odvolání posílat poštou, doporučujeme ho poslat doporučeně, nejlépe i s dodejkou.
Dodržení této lhůty stanovené pro podání odvolání je naprosto nezbytné, protože opožděně podané odvolání by musel ředitel školy zamítnout.